Podmínky soutěže

Spolek bruntálských fotografů společně s Prudnickim Ośrodkem Kultury vyhlašuje
fotografickou soutěž pod názvem
Region očima mladých – VII.ročník

I. OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Tato pravidla ustanovují podmínky a pravidla této fotografické soutěže.
2. Soutěž organizuje: Spolek bruntálských fotografů, Janáčkova 1382/5, Bruntál 792 01.
3. Soutěž je organizována na území České republiky a Polské republiky.
4. Soutěž je zahájena dnem 1. 9. 2023 ukončena bude 15. 11. 2023.
5. Soutěž je určena pro děti 6., 7., 8., a 9. tříd základních škol, středních škol a gymnázií s trvalým bydlištěm v regionu Bruntál a Prudnik
6. Soutěž je zaměřena na zlepšování příhraničních vztahů mezi ČR a Polskem prostřednictvím fotografie, která bude poukazovat na charakter příhraničních oblastí a toto bude sloužit jako prostředek k lepšímu poznání partnerského regionu. Cílem je také pozvednutí fotografie v regionu jako takové.

II. TÉMATA SOUTĚŽE
Hlavní podmínkou, kterou musí splnit všichni účastníci soutěže, je přímá vazba všech prací k regionu  Bruntál a nebo  Prudnik.
Soutěžním tématem je zachycení všech možných aspektů života v regionu Bruntál a Prudnik, dle uvážení autora. Autoři na české a polské straně mohou fotit region  Bruntál i  Prudnik.

Témata soutěže :
1/ Krajina / Architektura
2/ Lidé (portrét)
3/ Ze života (reportáž)
4/ Volné téma – fotografováno mobilem

III. CENY V SOUTĚŽI
Vyhodnoceno bude 5 autorů nejlepších fotografií v každém vyhlášeném tématu na základě hodnocení odborné poroty. Celkem jsou čtyři témata.
První tři místa v každé kategorie budou odměněny věcnými cenami a diplomem Spobrufo. Čtvrté a páté místo obdrží čestné uznání Spobrufo a malou věcnou cenu. Dále pak budou vybráni tři nejlepší autoři z celé soutěže, a ti obdrží medaile ČFFU.

Pozn.: Soutěžící, kteří získají jednu z cen, budou organizátorem před vyhlášením vyrozuměni o výsledku umístění telefonicky nebo e-mailem. Výherce nebo jeho zákonný zástupce předloží při převzetí ceny doklad totožnosti.

IV. PRAVIDLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

Parametry soutěžních fotografií
• Do soutěže jsou přijímány černobílé nebo barevné fotografie v elektronické formě, zaslané e-mailovou poštou nebo úschovnou v termínu do 15.11.2023 do 23:59 SEČ.
• Fotografie mohou být upraveny pouze tak, aby nebyl změněn obsah fotografie (úrovně, křivky, doostření atd.).
• 1 účastník může zaslat do soutěže nejvíce 3 fotografie do každého tématu
• Fotografie budou odeslány ve formátu JPG o velikosti minimálně 2480 px (delší strana) při rozlišení 300 DPI a nesmí obsahovat ani rámeček, ani doplněný text (název fotografie, jméno autora).
• název fotografie (JPG) bude ve formátu: téma_název fotografie_jméno a příjmení autora.
Příklad : architektura_bruntalsky zamek_jan novak

Autorství
• Soutěžící musí být autorem všech zaslaných prací.
• Pořadatel nepřebírá odpovědnost vůči třetím osobám za původ zaslaných prací a neručí také za jejich pravost. Za případné porušení autorských práv je plně odpovědný jen a pouze soutěžící, který soutěžní práci do soutěže přihlásil.
• V případě neoprávněného porušení autorských práv, či zjištění, že zúčastněné práce jsou dílem jiného autora, než soutěžícího, či byly staženy s internetu nebo převzaty z jiného média, je soutěžící trvale diskvalifikován a náhrady případné újmy spočívají na něm.
• V případě, že byl porotou oceněn soutěžící, který nedodržel některé z uvedených pravidel (např. porušil autorský zákon), musí vrátit cenu nejpozději do 7 dnů od vyrozumění organizátora soutěže.

Souhlas ke zveřejnění
• Autoři zasláním svých soutěžních prací dávají souhlas k jejich následnému použití
v médiích, na výstavách, při vydání např. formou kalendáře atp., a to jak v tištěné, tak elektronické podobě.
• Kromě cen autorovi nevznikají další nároky na odměnu.
• Práce zaslané do soutěže nebudou použity pro komerční účely.
• Soutěžící zasláním svých soutěžních prací do fotografické soutěže vyjadřuje souhlas se zpracováním jím zaslaných osobních údajů pro účely organizace této soutěže.
• Soutěžící souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn užít jeho jména a příjmení ve sdělovacích prostředcích.
• Autoři soutěžních fotografií se zavazují k tomu, že jimi vyfotografované osoby, daly souhlas ke zveřejnění a k tomu, že nebudou vznášet nároky vůči pořadatelům fotosoutěže.

Doručení soutěžních prací
• Doručení soutěžních prací je nutno uskutečnit elektronicky nejpozději do 15.11.2023 do 23:59 SEČ
• Své fotografie zasílejte do tohoto termínu přes k tomu určený formulář, který naleznete na www.regionocimamladych.eu/jak-se-prihlasit/
• Fotografie odeslané po datu uzávěrky, již nebudou zařazeny do soutěže.
• k fotografiím přiřaďte názvy popisující zachycenou skutečnost (maximálně 300 znaků).
Pozn.: Žádáme soutěžící o pečlivé vyplnění těchto údajů!
•O konečném zařazení fotografií do fotosoutěže rozhodne organizátor, na základě splnění všech výše uvedených pravidel.

Korespondenční emailová adresa:
info@regionocimamladych.eu

V. VYHODNOCENÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
Kritéria hodnocení:
• originalita
• dodržení zvoleného fotografického tématu
• kvalita zpracování

Složení hodnotící komise
Předseda a dva členové hodnotící komise z polské a české strany.

Vyhlášení výsledků soutěže

Slavnostní vyhlášení výsledků fotografické soutěže a předání cen bude 12.12. 2023 letos výjmečně v prostorách Městského úřadu Bruntál. Budova B ve třetím patře.

VI. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A. Soutěžící přihlášením do soutěže „Region očima mladých“ bere bez výhrad na vědomí, že zpracování jeho osobních údajů, které poskytuje organizátorovi soutěže v souvislosti s přihlášením se do soutěže, organizátor zpracovává a bude zpracovávat z titulu organizace soutěže a jejího plnění s odkazem na čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účelem zpracování je evidence soutěžících pro vyhlášení výsledků a předání cen. Organizátor soutěže bude zpracovávat osobní údaje soutěžících po nezbytně nutnou dobu, následně údaje zlikviduje.

B. Soutěžící stvrzuje, že se seznámil se svými právy, tedy právy subjektu údajů. Je si vědom svých práv v souladu s čl. 15 – 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zejména práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu a právo na výmaz.

VII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Porota má právo většinou hlasů v zájmu ocenění snímků rozhodnout o případném převedení prací do jiné kategorie. Na výhru v soutěži není právní nárok ceny v soutěži se mohou změnit. Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií nebo jejich o vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie pohoršující nebo neetické nebo pokud mu to ukládá právní předpis)

 

„Tato akce je finančně podpořena Městem Bruntál.“