Warunki konkursu

Społeczność bruntalskich fotografów we współpracy z Prudnickim Ośrodkiem Kultury ogłasza konkurs fotograficzny  pod tytułem

Region oczami młodych – VII. edycja

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady dla niniejszego konkursu fotograficznego.
2. Konkurs organizuje: Społeczeństwo bruntálskich fotografów, Janáčkova 1382/5, Bruntál 792 01 , Republika Czeska.
3. Konkurs jest organizowany na terenie Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs rozpoczyna się dnia 1. 9. 2023, zakończy się 15.11.2023.
5. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku od 12 do 19 lat, z regionu Prudnik-Bruntal

                                                                                                                                                         6. Konkurs koncentruje się na wzajemnym poznawaniu regionów, które są geograficznie bliskimi sąsiadami, między młodymi obywatelami Republiki Czeskiej i Polski. Celem konkursu jest również podniesienie roli fotografii w regionie i zwiększenie zainteresowania fotografią wśród młodzieży.

II. TEMATY KONKURSU

Głównym warunkiem, który muszą spełnić wszyscy uczestnicy konkursu, jest bezpośredni związek wszystkich prac k regionu Bruntal i Prudnik.Tematem konkursu jest uchwycenie wszystkich możliwych aspektów życia w regionu Bruntal i Prudnik, według uznania autora. Autorzy po stronie polskiej i czeskiej mogą robić zdjęcia w regionu Bruntal i Prudnik.

Tematy konkursu :

1/ Krajobraz i architektura
2/ Ludzie (portret)
3/ Z życia ( reportaż)
4/ Temat dowolny – i zdjęcia telefonem komórkowym

III. NAGRODY W KONKURSIE

5 autorów najlepszych zdjęć zostanie ocenionych na każdy temat, na podstawie oceny jury. W sumie są cztery tematy.
Pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zostaną nagrodzone nagrodami i dyplomem Spobrufo. Czwarte i piąte miejsce otrzymają honorową nagrodę Spobrufo i małą nagrodę. Następnie wybrani zostaną trzej najlepsi autorzy z całego konkursu, którzy otrzymają medale CFFU.

Uwaga: Zawodnicy, którzy otrzymają jedną z nagród, zostaną powiadomieni przez organizatora o wyniku ich umieszczenia przez telefon lub e-mail przed ich ogłoszeniem. Zwycięzca lub jego przedstawiciel prawny przedstawi dokument tożsamości po otrzymaniu nagrody.

IV. ZASADY KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Parametry zdjęć konkursowych

Do konkursu przyjmowane są zdjęcia kolorowe lub czarno-białe w terminie do 15.11.2023 do 23:59 CET.
Zdjęcia mogą zostać obrobione tylko tak, aby nie została zmieniona ich zawartość ( poziomy, krzywe, wyostrzenie itd.).
1 uczestnik może wysłać do konkursu najwyżej 3 zdjęćia do tematu
Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie mniej 2480 px (długiej strony).Zdjęcia muszą mieć jakość co najmniej 300 DPI i nie mogą zawierać ani ramki, ani tekstu uzupełniającego (nazwa fotografii, imię i nazwisko autora).
plik JPG podpisany ma być : temat_ nazwa zdjęćia _własne imię i nazwisko

Uwaga: architektura_bruntalsky zamek_jan novak

Autorstwo

Uczestnik konkursu musi być autorem wszystkich przesłanych prac.
Organizator nie przejmuje odpowiedzialności wobec osób trzecich za pochodzenie nadesłanych prac i nie gwarantuje ich autentyczności. Całkowitą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich ponosi tylko i wyłącznie uczestnik konkursu, który zgłosił do konkursu daną pracę.
W przypadku nieuprawnionego naruszenia praw autorskich lub stwierdzenia, że prace biorące udział w konkursie są dziełem innego autora, niż uczestnik konkursu albo zostały pobrane z Internetu lub przejęte z innego medium, uczestnik zostanie na stałe zdyskwalifikowany, a wszelkie odszkodowania ewentualnych krzywd obciążają jego osobę.
W przypadku, że jury wybrało uczestnika, który nie dotrzymał którejś z zasad podanych powyżej (np. naruszył prawa autorskie), uczestnik musi oddać nagrodę w czasie maks. czternastu dni od poinformowania go przez organizatora konkursu.

Zgoda na publikację

link GDPR

Poprzez wysłanie swoich prac konkursowych uczestnicy wyrażają zgodę na ich następne wykorzystanie w mediach, na wystawach, w wydaniu ich np. w formie kalendarza itp. ,i to zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.
Oprócz nagród autor nie ma uprawnień do otrzymania żadnego dalszego wynagrodzenia.
Prace nadesłane do konkursu nie zostaną wykorzystane do celów komercyjnych.
Poprzez wysłanie swoich prac konkursowych do konkursu fotograficznego jego uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizacji niniejszego konkursu.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na to, że organizator konkursu ma prawo do wykorzystania jego imienia i nazwiska w środkach publicznego przekazu.
Autorzy prac konkursowych zobowiązują się do tego, że osoby, które znajdują się na wykonanych przez nich zdjęciach, wyraziły zgodę na ich opublikowanie oraz na to, że nie będą wnosiły żadnych roszczeń wobec organizatorów konkursu fotograficznego.

Doręczenie prac konkursowych

Prace konkursowe należy doręczyć elektronicznie najpóźniej w terminie do 15.11.2023 do 23:59 CET.
Zdjęcia należy wysyłać w tym terminie (najpóźniej z datą nadania w dniu zamknięcia konkursu).
Zdjęcia wysłane po terminie zamknięcia nie zostaną już zaszeregowane do konkursu.

Uwaga: Prosimy uczestników o staranne wypełnienie wymienionych danych

Jury ma prawo większością głosów w celu oceny zdjęcia podjąć decyzję o ewentualnym transferze prac w inne kategorie .

O ostatecznym zaszeregowaniu zdjęć do konkursu zadecyduje organizator na podstawie wszystkich warunków podanych powyżej.

E-mailowy adres korespondencyjny:
info@regionocimamladych.cz

VI. OCENA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Kryteria oceny:

oryginalność
dotrzymanie wybranego tematu fotograficznego
jakość opracowania

Skład komisji oceniającej

Przewodniczący i dwóch członków komisji zostaną wyłonieni z grona przedstawicieli czeskiej i polskiej strony.

Ogłoszenie wyników konkursu

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego oraz rozdanie nagród

będzie ogłoszone po 12.12.2023